OPĆA, ESTETSKA I LASERSKA DERMATOLOGIJA
Dr. Katarina Dujmović spec. dermatovenerolog

Erizipel

Erizipel ili crveni vjetar - bakterijsko oboljenje limfnih prostora kože

Erizipel je akutno oboljenje limfnih prostora kože koje je u najveæem broju sluèajeva uzrokovano beta-hemolitièkim streptokokom grupe A. Erizipel se naziva još i crveni vjetar. Beta-hemolitièki streptokom ulazi kroz povrijeðenu kožu i nakon njegovog ulaska bolest nastupa nakon nekoliko sati, najduže nakon dva dana .

Mjesto ulaska streptokoka su najèešæe ošteæenja kože koja nastaju kao posljedica nelijeèene gljiviène infekcije lokalizirane izmeðu prstiju stopala ili uzroènik ulazi na mjestu postojanja hipostazièkih ili trofièkih ulkusa.

Na zahvaæenom podruèju vidi se crvenilo i otok. Crvenilo(eritem) se širi u obliku jasno ogranièenih jezièaka. Uslijed zastoja limfe, otok (edem) može biti jako izražen. Koža je na dodir napeta i topla. Osim crvenila i otoka na koži se javljaju i mjehurovi, a u težim sluèajevima dolazi i do nekroze. Pacijenti osjeæaju jaku bol i uglavnom imaju visoku tjelesnu temperaturu.


Kod pacijenata oboljelih od erizipela povišena je sedimentacija eritrocita, te je poveæan broj leukocita. Važno je reæi da je povišena i razina antistreptolizinskog titra (ASTO), èiji se najveæi nivo može izmjeriti oko desetog dana bolesti. Kod ovih pacijenata èesto se u brisu grla može izolirati beta-hemolitièki streptokok.

Kod ovih pacijenata odmah je potrebno ordinirati odgovarajuæe antibiotike. Vrsta antibiotika, visina doze i dužina lijeèenja ovise o klinièkoj slici i postojanju eventualne preosjetljivosti pacijenta na neki antibiotik.

Lokalno se primjenjuju antiseptièki oblozi.

Veoma je važno pravovremeno i odgovarajuæe lijeèiti sva kožna oboljenja koja mogu biti ulazna vrata za ovu infekciju.

Kod nekih pacijenata dolazi do pojave recidivirajuæeg erizipela, te je tada potrebno ukljuèiti odreðenu antibiotsku profilaksu jedno odreðeno vrijeme.Dr Katarina Dujmoviæ